Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de website www.wihb.nl en de op de website aangeboden diensten. Onder de gebruikers verstaat wihb.nl zowel werkzoekenden als werkgevers.

Iedere gebruiker van deze website valt tijdens een bezoek aan www.wihb.nl onder onze gebruikersvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden zonder beperking of uitsluiting.

1. Aanmelden voor de nieuwsbrief

Door zich voor de nieuwsbrief aan te melden verplicht de gebruiker zich een geldig e-mailadres achter te laten. De gebruiker is verantwoordelijk voor de geldigheid van zijn of haar gegevens. Het is niet toegestaan om te registreren met foutieve of onvolledige gegevens. Daarnaast zijn gebruikers zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van de eigen gegevens. Wij bevelen aan om ten alle tijden gevoelige informatie als wachtwoorden en login-gegevens geheim te houden en niet aan derden door te geven.

Gebruikers gaan ermee akkoord dat Workwide AB in de volgende gevallen kopieën, veranderingen in formaat, hercodering of andere wijzigingen kan uitvoeren in de door de gebruiker gecreëerde inhoud:

 • Om aan de technische eisen van de website te kunnen voldoen of om de beperkingen en voorwaarden van de website te volgen
 • Om de inhoud voor andere websitegebruikers toegankelijk te maken
 • Voor het opslaan en het ophalen van gegevens

2. Gebruikersvoorwaarden

Het is verboden om via deze website content te publiceren, versturen of te koppelen die in strijd is met de wet. Gebruikers dienen zich ertoe te verplichten bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Het plaatsen van berichten die als laster beschouwd kunnen worden, obsceen, bedreigend of anderszins ongepast zijn, is verboden.

Bij het gebruik van de diensten van Workwide AB is het niet toegestaan:

 • Inhoud te publiceren die niet op waarheden berust en diens publicatie voldoet aan een strafbaar feit of een misdrijf.
 • Het gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud zonder wettige toestemming.
 • Diensten te gebruiken die schadelijk zijn voor Workwide AB, de gepubliceerde advertenties of onze klanten. Diensten met als doel ongewenste bulk e-mail of reclame e-mail (spam) uit te sturen.
 • Het systematisch downloaden van grote delen van de website-inhoud vacatures, media of andere informatie.
 • Het gebruik van andere geautomatiseerde processen anders dan de door Workwide AB voorziene en aangeboden diensten.
 • Het gebruik van ongeautoriseerde methoden teneinde het omleiden of het proberen te wijzigen van onze diensten.
 • Het uitvoeren van acties die een belastende werking hebben op het functioneren van de website van Workwide AB
 • De dienstverlening schade aan te brengen door middel van o.a. overbelasting, (ver)storing, aantasting of de verkoop van diensten aan derden.

3. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant

Workwide AB is niet verplicht om de inhoud van vacatures te delen indien deze niet in lijn zijn met de kwaliteitsrichtlijnen voor het publiceren van vacatures. De volgende richtlijnen dienen gevolgd te worden in het geval van publicatie:

 • De opgegeven informatie en gegevens dienen op waarheid te zijn berust
 • Gebruikers beschikken over alle rechten en bevoegdheden om de inhoud van de vacature openbaar te maken
 • De inhoud van de vacatures met daarin alle gekoppelde en genoemde websites moet:
  • Voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving
  • De octrooien, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van anderen/ derden respecteren
  • De rechten van rechtspersonen en natuurlijke personen, waaronder vertrouwelijkheid en privacy, respecteren en niet schaden
  • Niet leiden tot fraude, klantbedrog (bijv. door onjuiste of misleidende informatie), schade aan het product of de dienst, contactbreuk, ongemak of andere schade van zowel natuurlijke personen of rechtspersonen.

De gebruiker dient in bezit te zijn van documenten die de informatie in de vacature of advertentie uitdrukkelijk ondersteunen of omvatten.

 4. Maatregelen bij overtreding Algemene Voorwaarden

Overtreding van de Algemene Voorwaarden van Workwide AB, geeft Workwide AB het recht om eventuele inhoud van de website te verwijderen, de gebruiker toegang tot de website te ontheffen en andere maatregelen uit te voeren die als noodzakelijk beschouwd kunnen worden.

5. Aansprakelijkheid gebruikers

Gebruikers zijn aansprakelijk voor de eventuele schade die de door hen gepubliceerde vacatures of advertenties aanrichten. Dit geldt ook voor het overig gebruik van de website, indien dit in strijd is met de algemene voorwaarden.

6. Aansprakelijkheidsbeperking

Workwide AB biedt de website aan in de huidige staat zoals beschikbaar en geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de actualiteit, juistheid of volledigheid van de gepubliceerde content.

Gebruikers zijn ermee bekend dat er technische risico’s verbonden zijn aan het gebruik van via het internet toegankelijke diensten en begrijpen dat deze niet worden beïnvloed door Work Wide AB. Dit betekent dat Work Wide AB op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de algemene werking en bereikbaarheid van het portaal werkeninhetbuitenland.nl. Work Wide AB probeert zo snel mogelijk nieuwe problemen op te lossen, maar is daarbij niet verantwoordelijk voor eventuele schade die binnen deze periode wordt aangericht. Work Wide AB zal dan ook geen kosten of andere schade die is veroorzaakt door het gebruik van de website vergoeden.

7. Websiteactiviteit

Workwide AB behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan de website zonder voorafgaande kennisgeving. Workwide AB heeft eveneens het recht om de website op ieder moment aan te passen en is daarbij verplicht de werkgevers die betaald hebben voor advertenties daarover te informeren, ten einde eventueel verlies van advertenties of overige gegevens te voorkomen.

8. Toepasselijk recht

De aansprakelijkheidsbeperking overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder toepassing van het Zweeds recht.

Mocht een enkele bepaling van deze gebruikersvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn, dan blijft de werkzaamheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. In het geval van een ongeldige of onuitvoerbare bepaling, dan zal deze bepaling worden vervangen door een bepaling die het dichtstbij het economische doel komt dat door de contractpartijen is vastgesteld en waar beide partijen in overeen zijn gekomen. Het bovenstaande is van toepassing in het geval het contract onvolledig blijkt te zijn.

9. Contact

Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot de inhoud van de website, neem contact op met [email protected]

Workwide AB
VAT number: SE556959240401

Company registration number: 556959-2404

Workwide AB
Trekantsgatan 3
652 20, Karlstad
Sweden

Simon Nilsson
[email protected]

VAT number: SE 556959240401
Company registration number: 556959-2404

Aanbevolen banen

Ontdek deze landen